Right To Play

Nyanlända tjejers delaktighet på egna villkor - ett projekt för att öka tjejers egenmakt och utveckla fler unga kvinnliga ledare.

Right To Play har under tre år drivit programverksamhet för och med nyanlända ungdomar, för att ge dem ökade förutsättningar att bli aktiva deltagare i det svenska samhället, genom idrotten. Genom aktiviteter starkt förankrade i programmets mål - förbättrade språkkunskaper, utökat nätverk, ökad arbetslivserfarenhet och stärkt självkänsla, arbetar vi individanpassat så att varje ungdom får rätt förutsättningar att bli aktiva deltagare i det svenska samhället. Våra program och dess aktiviteter utvecklas tillsammans med ungdomsledare från målgruppen, som rekryterats från programmet och utbildats av oss. Med erfarenhet av att skapa långsiktig effekt för målgruppen, ökad etablering på arbetsmarknaden och i samhället i stort, ska vi nu driva ett normkreativt projekt för tjejer. Projektet syftar till att skapa ökad delaktighet i samhället för nyanlända tjejer mellan 16-24 år, på deras egna villkor. Utifrån vår metodik kring upplevelsebaserad lärande och med en projektgrupp som representeras av tjejer från målgruppen, kommer vi att arbeta förebyggande med tjejer som annars riskerar ett permanent utanförskap - och stötta, utveckla och utbilda dem att skapa långsiktig förändring för sig själva och i samhället.

I projektet “Nyanlända tjejers delaktighet på egna villkor” kommer vi tillsammans med tjejerna själva, designa program och aktiviteter som är relevanta för målgruppens uttryckta behov, mål och förutsättningar. Utifrån våra erfarenheter kring samhällets utmaningar att nå nyanlända tjejer och de många områden som målgruppen idag inte är delaktiga i eller har tillgång till, vill vi fokusera på att designa aktiviteter inom följande områden: idrott och rörelse, ledarskap, samt arbetslivserfarenhet.

Right To Plays metod bygger på ungas inkludering och stärkande av egenmakt att själva driva förändring. Vår vision är att alla ungdomar ska vara delaktiga i samhället och ha möjlighet att själva driva förändring. Vår målsättning är att nyanlända tjejer själva ska driva och vara involverade i arbetet för ökad delaktighet i samhället. Genom att nå ut till tjejerna, lyssna på dem och tillsammans med dem designa program och aktiviteter som förebygger och motverkar utanförskap, kan vi hitta normkreativa lösningar som skapar långsiktig effekt på individnivå, och samtidigt bidra till effekt på samhällsnivå för att nå de Globala målen: att uppnå jämställdhet och minska ojämlikhet.

Fakta

Right To Play är en global organisation som arbetar för att stötta och utbilda barn och unga i utsatthet ”through the power of play”. Right To Play Sverige driver sedan 2017 programverksamhet för och tillsammans med nyanlända ungdomar i och runt Stockholm, med idrotten som plattform.

Läs mer
www.righttoplay.selänk till annan webbplats

Relaterad information

Beviljade anslag 2019