Right To Play

Foto: Right To Play

Tjejers delaktighet på egna villkor - ett projekt för att öka tjejers egenmakt och utveckla fler unga ledare.

Genom kapacitetsstärkande aktiviteter som designas, planeras och genomförs av och för tjejer från målgruppen driver Right To Play sedan 2020 projektet ”Tjejers delaktighet på egna villkor”, med stöd från Kronprinsessparets stiftelse. Projektet syftar till att stärka tjejer som riskerar ett permanent utanförskap, med fokus på utrikesfödda och nyanlända tjejer mellan 16-24 år. Vi vill öka deras egenmakt att själva driva långsiktig förändring, att motverka utanförskap samt att utveckla fler unga kvinnliga ledare, vilket sammantaget väntas bidra till fler tjejers ökade aktiva deltagande i samhället. 

“Nu är jag trygg med att säga mina åsikter! Jag vet inte exakt varför, men jag tror att det är för att jag umgås med andra tjejer, när jag ser dem säga sina åsikter. Då tänker jag att min åsikt också är viktig och om inte jag säger mina åsikter, kommer ingen att säga mina dom.” /Tjej i projektet, 18 år.

Genom aktiviteter starkt förankrade i våra mål - stärkt självkänsla, utökat nätverk, förbättrade språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet - arbetar vi individanpassat så att varje ungdom får rätt förutsättningar att bli aktiva deltagare i samhället. Våra program och dess aktiviteter utvecklas tillsammans med anställda Ungdomsledare från målgruppen, som rekryterats från programmet.

Sverige, som ofta beskrivs som ett av världens mest jämställda länder, har en utmaning i att öka utrikesfödda kvinnor och tjejers deltagande i samhället. För att uppnå jämställdhet och motverka utanförskap krävs att alla, oavsett kön eller bakgrund, ges rätt förutsättningar och möjligheter att delta i samhället på sina egna villkor.

Med fokus på ledarskap, fysisk/psykisk hälsa och motverkande av ett digitalt utanförskap, områden där målgruppen idag upplever stora utmaningar för deltagande på egna villkor, designas aktiviteter för att möjliggöra tjejers ökade deltagande. Projektet och dess aktiviteter drivs av tjejer från målgruppen. Projektet hittills har sett tydliga, starkt positiva resultat kring vikten av förebilder och hur dessa i sin tur kan påverka och stötta ännu fler ungdomar. Extra fokus läggs därför på att kapacitetsbygga tjejer att gå från att vara aktiva deltagare till att bli ledare – inom Right To Play och i samhället i stort.

Fakta

Right To Play är en global organisation som arbetar för att stötta, utbilda och stärka barn och unga i utsatthet ”through the power of play”. Right To Play Sverige driver sedan 2017 programverksamhet för och tillsammans med ungdomar i och runt om Stockholm som riskerar utanförskap.

Läs mer
www.righttoplay.se Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2019 och 2020.