Norrköping Tillsammans

Via fotboll öka elevernas intresse för rörelse, erbjuda en aktiv fritid och läxhjälp.

Om Bollis – lek och spel:

Bollis – Lek och Spel är ett CSR-projekt på fritiden för barn i klass 2-6. Genom Bollis vill vi förbättra ungdomars sociala och språkliga kompetenser genom lek och spel. Vi vill också medverka till en bättre integration i bostadsområden som Hageby, Marielund och Navestad.

Bollis – Lek och Spel följer barnrättsperspektivet, vilket innebär att vi ser till alla barns lika värde och barnens rätt till utveckling, inflytande och fritid. Mål och metod Vi har som mål att aktivera barn och ungdomar genom rörelse på fritiden och samtidigt skapa förståelse för gruppdynamik och laganda. Dessutom får barnen även en bättre förståelse för regler och samarbetsformer vilket stimulerar en ömsesidig respekt mellan ledare/lärare och barn/ungdomar. Verksamheten strävar också efter att stärka kamratskapen mellan barn från olika kulturer vilket i sin tur ger barnen nya kompisar och förebilder, både i den egna klassen men även utanför klassrummet. Föräldrarna anmäler barnen till Bollis, som pågår två gånger per vecka under hela läsåret. Vi håller till utomhus under höst och vår och är inomhus på vintern. Att vara med är kostnadsfritt och barnen som deltar får idrottskläder och fotbollsutrustning så att de har möjlighet att delta i Bollis men även fortsätta med fotbollen eller annan aktivitet i andra idrottsföreningar

Läs och räkna med Bollis

Klass 2-3 får kvalificerad hjälp att på fritiden förbättra sina kunskaper i svenska och matematik. Handledare är lärarstudenter och utvalda personer med hemspråkskunskaper.

Läxhjälp klass 4-6

Utvalda personer med hemspråkskunskaper hjälper barnen med sina läxor efter skolans slut.

Trygg Skolgång

Idrottsungdomar med studentexamen skapar lugn och ro på raster och ger lärarna möjlighet att förbereda nästa lektion. Barnen har stor respekt för dessa ledare säger Rektor. På så sätt undviks slagsmål, konflikter och mobbing på skolgården.

Dessutom bedriver föreningen Nattfotboll för ungdomar 15 – 25 år på fredags- och lördagskvällar efter riktlinjer från GoodSport.

Fakta

Norrköping Tillsammans är en öppen ideell förening stiftad av två idrottsföreningar och ett antal privatpersoner. Vi leder och stödjer ett antal verksamheter för ungdomar i Norrköpings tre socioekonomiskt svaga områden med syfte att barnen och ungdomarna där ska skaffa sig minst gymnasieutbildning. Vi vill skapa förutsättningar för fler unga att lyckas i livet. Norrköping Tillsammans arbetar med lagidrottens metoder, anpassade till förutsättningarna. Metoderna bygger på erfarenheter och forskning i nära samarbete med LiU Campus Norrköping, och har prisats på nationell nivå som unika och mycket intressanta.

Läs mer

https://norrkopingtillsammans.se/ Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2019