Generation Pep

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill Generation Pep skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och målsättningen är att engagera hela samhället i arbetet. Ingen enskild aktör kan lösa problemet på egen hand och därför behöver såväl lokala eldsjälar som företag och politiska beslutsfattare vara med.

Generation Pep arbetar inom följande områden:

Hälso- och sjukvård

Vi tror att levnadsvanor grundläggs tidigt i livet och ju äldre barnen blir desto svårare blir det att påverka och ändra ett beteende. Därför vill vi sprida kunskap och skapa förutsättningar för att göra hälsosamma val bland de minsta barnen och deras föräldrar. Inom verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård arbetar vi mot de aktörer som vill och kan påverka så många barn som möjligt, vilket gör bland annat barnhälsovården en mycket viktig arena.

Förskola och Skola

Generation Pep har sedan 2016 utvecklat stöd och verktyg med syfte att stötta skolor i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en naturlig del av skoldagen. Arbetet bidrar till en mer jämlik folkhälsa, och skapar bättre förutsättningar för lärande. Du kan läsa mer om vårt digitala metodstöd Generation Pep Skola här. Länk till annan webbplats.

Sedan 2021 jobbar vi dessutom med att stötta förskolor i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, och erbjuder ett kostnadsfritt verktyg som på ett enkelt sätt ska stötta förskoleverksamheter att bli mer hälsofrämjande. Du kan läsa mer om vårt digitala metodstöd Generation Pep Förskola här. Länk till annan webbplats.

Idrott och fritid

Barn och ungas fritid är en möjlighet för barn att stärka sitt sociala sammanhang, men också få möjlighet till ökad rörelseglädje. Idag vet vi att barns möjlighet till en aktiv fritid påverkas av vårdnadshavarnas ekonomiska situation. På Generation Pep vill vi arbeta för att alla barn, oavsett var i landet de växer upp, vems ens föräldrar är eller vilket kön en har, ska ha möjlighet till en aktiv fritid.

Matmiljöer

Idag är mycket i vår vardag designat för att vi ska fatta ohälsosamma beslut. Många gånger är det situationen som påverkar konsumentens beteende och beslut. Det är därför viktigt att vi arbetar tillsammans med konsumentföretag, dagligvaruhandeln, restauranger med flera för att påverka konsumenternas beslut i rätt riktning. Vi vill underlätta hälsosamma val i vardagen – i mataffären, i cafeterian och i andra beslutssituationer. Det ska vara lätt att välja rätt!

Samhällsbyggnad och infrastruktur

Vi vill utveckla vår samhällsstruktur så att de i större utsträckning tillgodoser barn och ungas behov och möjlighet till fysisk aktivitet. Med vår hjälp ska barnkonventionen bli en naturlig och självklar del vid beslut som rör samhällsbyggnad och få alla projekt att genomföra en barnkonsekvensanalys med fokus på fysisk aktivitet.

Barn och ungas perspektiv

Barnkonventionen är en självklar del i vårt arbete och ska genomsyra allt vi gör. I alla sammanhang vi befinner oss i ska vi visa på kopplingen mellan våra frågor och barnkonventionen och på så vis öka kunskapen i samhället om alla barns rätt till bästa möjliga hälsa. Vi vill alltid utgå från barnperspektivet vilket innebär att vi vuxna tänker oss in i hur vår verksamhets aktiviteter och beslut påverkar barn. I vårt arbete vill vi också lyfta barns och ungas röster på olika sätt och göra dem delaktiga i de processer där det är möjligt.

 

Tillsammans går vi framåt för alla barns hälsa

Carolina Klüft, Verksamhetschef för Generation Pep