Aktivitet Förebygger

Aktivitet Förebygger (AF) gör insatser för att alla barn ska få ingå i föreningslivet och få samma chans till utveckling.

AF består av tre huvudsakliga delar, vilka genomsyras av AFs ledarskap och värdegrund.

Föreningsverksamhet på skoltid

Elever i årskurs 4/6 har en obligatorisk föreningstimme på skoltid en gång i veckan. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att det förebyggande arbetet riktar sig till samtliga elever. Utvärderingar visar att cirka 1/3 av eleverna börjar på en ny aktivitet i samband med AF. 3/4 av eleverna upplever bättre och/eller utökat socialt nätverk som följd av att elever från olika skolor träffas på AF. Eleverna får möjlighet att utforska det lokala föreningslivet genom en vid bredd av olika aktiviteter.

Riktade insatser till utsatta barn

För att uppnå en mer jämlik hälsa bland våra barn utför AF riktade insatser. AF skapar förutsättningar så att alla barn oavsett bakgrund får tillgång till föreningslivet. Insatsen kan bli helt avgörande för barn som till exempel växer upp i ett hem med missbruk/psykisk ohälsa, funktionsvariation eller fattigdom. När AF utför insatser till enskilda barn innefattar stödet i de flesta fall en kombination av socialt och ekonomiskt stöd. Socialt stöd innebär att AF samordnare etablerar en kontakt mellan barn/familj – förening och följer med barnet till aktiviteten till barnet känner sig bekväm i föreningen. Ekonomiskt stöd innebär att AF med hjälp av utomstående medel står för barnets medlemsavgift, utrustning och eventuella tilläggskostnader.

AFter School

En fritidsgård i idrottshallen där barn får utöva olika aktiviteter i rörelseglädjens tecken. Föreningslivet är en stor samarbetspartner även i AFter School verksamheten. AFter School är kostnadsfritt för barn.

Ledarskap

Ledare och samordnare inom AF har ett gemensamt ansvar för att alla barn ska få samma chans till individuell utveckling. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för barnens välmående och utveckling. Ett bra ledarskap förbättrar barnens hälsa, vilket leder till bättre resultat och ökad måluppfyllelse. Vi arbetar med metoder som inkluderar samtliga elever och tillgodoser deras behov av att bli sedda. Ett optimalt inlärningsklimat skapas genom att alla känner trygghet i gruppen och på så vis motverkas utanförskap.

Fakta

Aktivitet förebygger (AF) är ett samarbete mellan Ängelholms kommun, civilsamhälle och näringsliv där det förebyggande arbetet sätts i fokus. AFs övergripande mål är att främja fysisk och psykisk hälsa samt skapa en mer jämlik hälsa i samhället. AF omfattar alla grundskolor och 25 föreningar i Ängeholms kommun. Alla barn, oavsett förutsättningar, får samma möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.

Läs mer

https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-angelholm/aktivitet-forebygger.html Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Beviljade anslag 2019