2022-11-23

Beslut om organisationsstöd från Kronprinsessparets Stiftelse

Kronprinsessparets Stiftelse stöttar årligen organisationer som främjar inkludering och god hälsa för barn och unga i Sverige. Sexton organisationer får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse under 2023.

Stöd beviljas efter en omfattande urvalsprocess där Kronprinsessparets Stiftelse engagerar ett ungdomsråd samt expertråd som utvärderar ansökningarna och bidrar med kunskap och kompetens. De beviljade organisationerna stöttas av stiftelsen med finansiering och/eller kunskap och nätverk under det kommande året.

Under ansökningsperioden augusti 2022 inkom det 113 ansökningar och samtliga ansökningar har granskats.

Barn och unga ska kunna växa upp till trygga och starka individer, med tro på framtiden. Stiftelsens stöd och uppmuntran till små och stora organisationer som just arbetar med barns bästa för ögonen är därför kanske viktigare än någonsin. Det känns också så viktigt – och avgörande – att urvalet av organisationer som stiftelsen vill stödja sker i nära dialog med unga själva. Barns och ungas perspektiv och känsla för verksamheter som verkligen kan göra skillnad är oumbärliga”

säger Helena Thybell, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige och medlem av Kronprinsessparets Stiftelses expertråd. 

Organisationer med stöd under 2023

Organisation: Bara Vanlig Hälsa
Projekt: Starta upp löpargrupper i Malmö för att nå ut till fler personer med olika funktionsvariationer och ge dem en möjlighet till aktiv fritid och ett socialt sammanhang.

Organisation: Bollklubben Derby
Projekt: Derby University – fotbollsträningar kombinerat med utbildningar med syftet att skapa naturlig integration där ungdomar förblir aktiva under hela skolåldern.

Organisation: Collective Impact Husby
Projekt: Collective Impact Husby är en modell för att stärka lokala aktörers insatser för ökat välbefinnande och psykisk hälsa. Ett riktat stöd till satsningen existentiell hälsa, ett öppet samtalsforum för unga i lokalområdet.

Organisation: En Frisk Generation
Projekt: Erbjuder barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet med syftet att bryta trenden med ojämlik hälsa.

Organisation: Flamman socialt förebyggande centrum
Projekt: Stå upp Movement – vidareutveckling av satsningen Stå Upp! som syftar till att stötta och lyfta unga tjejer genom att arbeta med positiva, kvinnliga förebilder som på olika sätt nått framgång.

Organisation: Fritidsbanken
Projekt: Verksamhetsstöd för att stötta vidareutveckling av Fritidsbanken Sverige som samlar in sport- och friluftsutrustning och lånar ut den med syftet att bidra till att öka den fysiska aktiviteten, minska stillasittandet och underlätta för alla att prova idrottsaktiviteter och friluftsliv.

Organisation: Funkibator
Projekt: Uppstart av Öppen verkstad – satsning med aktiviteter och insatser för barn och unga med funktionsnedsättning.

Organisation: Högaborgs bollklubb
Projekt: Tillsammans Högaborg 2.0 – Ungdomar i fokus. Syftar till att ge äldre ungdomar i socioekonomiskt svaga områden en meningsfull kvällssysselsättning.

Organisation: Junis
Projekt: Junis Sport – rörelseglädje utan tävlan, i hela landet!

Organisation: Läxhjälpen
Projekt: Riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Organisation: Mamma United
Projekt: Program för mammor med syftet att stärka mammors engagemang och hjälpa mammor och deras barn till ett bättre liv, idag och i framtiden.

Organisation: Maskrosbarn
Projekt: Maskrosbarns stödverksamhet i Skåne som vänder sig till ungdomar mellan 13–19 år vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld.

Organisation: Norrköping Tillsammans
Projekt: Skapa meningsfull fritid efter skolan i närheten av barnens skolor via ”Bollisträningar” som bygger på rörelseglädje, samarbete, fotbollsspel, kamratskap och bollekar.

Organisation: OV Helsingborg HK
Projekt: Handbollskola för alla – mot utanförskap för integration. Ett projekt där handbollsträning kombineras med läxhjälp varje vecka på flera skolor i Helsingborg.

Organisation: Turning Tables
Projekt: Skapa möjligheter för unga att uttrycka sig kreativt, utveckla färdigheter och nätverk genom foto, film och musik i containerstudios.

Organisation: Örebro SK Handboll
Projekt: Handboll för hjärta och gemenskap – med handbollen som medel vill vi motverka segregation, få en bättre folkhälsa och munhälsa, samt ge barnen större kunskap om sina rättigheter.

Fakta

Kronprinsessparets Stiftelse belyser, finansierar och initierar initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. År 2016 initierade stiftelsen verksamheten Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Läs mer Om Kronprinsessparets Stiftelse.